วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ลังกาวตารสูตร 1

ลังกาวตารสูตร เป็นคัมภีร์หลัก (Text) ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน. เป็นคัมภีร์หนึ่งในเก้าคัมภีร์ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญ ที่เรียกว่าสูตร สูตรหนึ่งนั้นมิใช่สั้นๆ เช่นที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่ หรือคัมภีร์หนึ่งนั่นเอง. ลังกาวตารสูตรพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อ ค.ศ. 1922 โดยท่าน Bunyin Nangio, M.A.(oxon). D. Litt. Kyoto. สูตรนี้แปลเป็นภาษาจีนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.443 โดยท่านคุณภัทรแห่งอินเดีย, เป็นครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 513 โดยท่านโพธรุจิ แห่งอินเดีย. และครั้งที่สามเมื่อ ค.ศ.700 โดยท่านศึกษานันทะ แห่งอินเดียเหมือนกัน. เป็นสูตรว่าด้วยศีลธรรมล้วน


ข้อความในพระสูตรนั้น มีดั่งนี้ :-


"พระตถาคตเจ้าผู้ทรงอรหันต์ ได้ตรัสรู้อย่างถูกถ้วนแล้ว, และได้ตรัสความเป็นกุศลหรืออกุศลแห่งการบริโภคเนื้อสัตว์แก่เรา, เพื่อว่าเราและสาวกอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะได้ประกาศสัจธรรมอันนี้ แก่เขาเหล่าโน้นผู้บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการทำลายความอยากในเนื้อสัตว์ของเขานั้นๆ เสีย."


"พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า : โอ, มหาบัณฑิต! ด้วยน้ำหนักแห่งเหตุผลอันมากมายเหลือจะประมวล บ่งแสดงว่าเนื้อทุกชนิดเป็นสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยสาวกแห่งพระพุทธศาสนา ผู้มีใจเปี่ยมอยู่ด้วยความกรุณา. สำหรับเขาเหล่านั้น เราจักกล่าวแต่โดยย่อๆ
โอ, มหาบัณฑิต! ในวัฏฏสงสารอันไม่มีใครทราบที่สุดในเบื้องต้นนี้ สัตว์ผู้มีชีพได้พากันท่องเที่ยวไปในการว่ายเวียนในการเกิดอีกตายอีก. ไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียว ที่ในบางสมัย ไม่เคยเป็น แม่ พ่อ พี่น้องชาย พี่น้องหญิง ลูกชาย ลูกหญิง หรือเครือญาติอย่างอื่นๆ แก่กัน. สัตว์ตัวเดียวกัน ย่อมถือปฏิสนธิในภพต่างๆ เป็นกวาง หรือสัตว์สี่เท้าอื่นๆ เป็นนก ฯลฯ ซึ่งยังนับได้ว่าเป็นเครือญาติของเราโดยตรง. สาวกแห่งพระพุทธศาสนา จะทำลงไปได้อย่างไรหนอ, จะเป็นผู้สำเร็จแล้ว หรือยังเป็นสาวกธรรมดาก็ตาม ผู้เห็นอยู่ว่าสัตว์เหล่านี้ทั้งหมด เป็นภราดรของตน, แล้วจะเชือดเถือเนื้อของมัน?

โอ. มหาบัณฑิต เรามิได้เคยบัญญัติเนื้อสัตว์ไว้ในสูตรใดๆ หรือกล่าวว่ามันเป็นของควรกิน หรือนับมันเข้าในประเภทของดีที่ควรกิน...
โอ. มหาบัณฑิต เนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...
เพราะว่า เนื้อย่อมเกิดจากเลือดและน้ำอสุจิ ฉะนั้น มัน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภคสำหรับสาวกแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ประสงค์ต่อธรรมอันบริสุทธิ์...
โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

เพราะว่าบรรพชิตผู้ประสงค์มิตรภาพในเพื่อนสัตว์ด้วยกัน ทุกถ้วนหน้า ดั่งเช่น เมื่อสัตว์ได้เห็นนายพราน ชาวประมง หรือคน กินเนื้อเดินมาแม้ในระยะไกล สัตว์ทั้งหลายก็สะดุ้งกลัวเสียแล้ว ต่างพากันวิ่งหนีไปไกลพร้อมกับความรู้สึกอยู่ในใจว่า... “ เขาเหล่านั้นเป็น ผี ยักษ์ อสุรกาย ผู้ล้างผลาญ ” นั่นเพราะความกลัวต่อ ความตายของมัน...
ฉะนั้น เนื้อเป็นสิ่งที่ควรกินสำหรับผู้มีใจดำอำมหิต เป็น ต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสีย และเป็นสิ่งที่จะถูกห้ามกันโดยสัตบุรุษ

โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

เพราะว่า มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่น่าบริโภคอยู่ในเนื้อสัตว์ เช่นเดียวกับกลิ่นศพ...
แม้เหตุผลมีเพียงเท่านี้ เนื้อก็เป็นสิ่งไม่ควรบริโภคสำหรับ พุทธศาสนิกชนอยู่แล้ว ถ้าหากว่าศพถูกเผาและเนื้อสัตว์อย่างใด อย่างหนึ่งก็ถูกเผา มันก็จะมีกลิ่นอันน่ารังเกียจไม่แตกต่างกันเลย.
โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

เพราะว่า พุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นผู้ที่ปรารถนาจะมีสาธุคุณ ในทางจิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น...
คนกินเนื้อย่อมเป็นเหยื่อแห่งโรคหลายชนิด เช่น โรคไส้ เดือน โรคพยาธิ โรคเรื้อน โรคเจ็บในท้อง...
( ถ้านับโรคสมัยนี้ที่สองพันปีก่อนยังไม่มีคือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขข้อ โรคความดัน... ฯลฯ ล้วนมาจากเชื้อโรค ในชิ้นเนื้อทั้งสิ้น )
โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

เพราะว่า การกินเนื้อสัตว์เป็นการกินเนื้อบุตรของตนเองอยู่ ั่งนี้แล้วจะกล่าวไปไยที่เราจะบัญญัติให้สาวกของเรากินเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นของจัดไว้ต้อนรับของพวกคนใจอำมหิต เต็มไปด้วยมลทิน ปราศจากคุณธรรมใดๆ ไม่เหมาะที่จะบริโภคสำหรับผู้บริสุทธิ์ และ เป็นของควรห้ามเด็ดขาดโดยประการทั้งปวง...

โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

เพราะว่าเขาเหล่านั้นซึ่งเคยชินกับการกินเนื้อ สัตว์ เมื่อความอยากเป็นไปรุนแรงเข้าก็กินเนื้อคนได้ 
ย่อมจะเป็นผู้ละโมบในการกินและเป็นเหมือนยักษ์ ปีศาจร้าย...
ครั้นถึงอนาคตกาล เพราะอำนาจจิตติดฝัง แน่นในการอยากกินเนื้อสัตว์ ย่อมตกไปสู่กำเนิด แหล่งสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร เช่น สิงโต เสือ จระเข้ สุนัขจิ้งจอก แมว นกเค้าแมว ฯลฯ
โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

เพราะว่า เขาผู้ฆ่าสัตว์ชนิดใดๆ ก็ตามเพื่อเงิน และเขาผู้ซึ่งจ่ายเงินซื้อเนื้อนั้น ทั้งสองพวกชื่อว่าเป็นผู้ประกอบอกุศลกรรม และจักจมสู่โรรุวะนรกและนรก

โอ. มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

ผู้ใดพูดว่าพระสมณโคดมตรัสว่า ผู้บริสุทธิ์แห่งสมัยเพรงกาลย่อมกินอาหารเหมือนคนกินเนื้อ ย่อมเที่ยวใส่ความทุกข์เจ็บ ปวดให้แก่สัตว์น้อยใหญ่ที่มีชีวิตอยู่บนท้องฟ้า บนบกและในน้ำ เที่ยวรบกวนรังควานมันอยู่เสมอ...
ดังนี้ ผู้นั้นชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูด ทั้งกล่าวตู่เราด้วยคำ อันไม่ดีไม่เป็นจริง... สมณภาพของเขาถูกทำลายย่อยยับเสียแล้ว ถูกทำให้เศร้าหมองเสียแล้ว... คนชนิดนี้แหละที่กล่าวคำเท็จเทียม มากมายหลายชนิดแด่พระพุทธวจนะ
มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค...

ในวัฏฏสงสารอันไม่มีใครทราบที่สุดในเบื้องต้นนี้ สัตว์ผู้มีชีพได้พากันท่องเที่ยวไปในการเวียนว่ายแห่งการเกิดตาย ไม่มีสัตว์ แม้แต่ตัวเดียวไม่เคยเป็นพ่อ แม่ พี่น้องชาย พี่น้องหญิง ลูกชาย ลูกหญิง หรือเครือญาติแก่กัน สัตว์ตัวเดียวกันย่อมถือปฏิสนธิ ในภพต่างๆ เป็นสัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์เลื้อยคลาน เป็นนก แมลง ฯลฯ ซึ่งยังนับได้ว่าเป็นเครือญาติของเราโดยตรง...
ดูก่อน ! สาวกแห่งพระพุทธศาสนาจะทำลงไปได้อย่างไร หนอ เธอทั้งหลายผู้เห็นอยู่ว่าสัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นเครือญาติฉันพี่ น้องของตน แล้วจะเชือดเนื้อเถือหนังของเขาอีกหรือต้นกำเนิดพระพุทธเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์
พระมหาเถระ อัมริตนันทะ...ผู้มีชื่อเสียงแห่งประเทศเนปาล ซึ่งเป็นลูกหลานในตระกูล “ ศากยวงศ์ ” แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ยืนยันให้โลกทราบว่าในราชวงศ์ของท่านนั้นนับตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีใครเสพเนื้อสัตว์เลย...
แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอุบัติมาเพื่อ โปรดสัตว์ แล้วพระองค์จะเอาชีวิตสัตว์มากินเสียเองได้อย่างไร...
ในพระคัมภีร์ ลังกาวตารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสในเกาะ ลังกาก็มีบอกไว้ชัดเจน แต่ศิษย์สาวกของท่านในยุคหลังๆ เขา อยากจะกินเนื้อสัตว์กันเอง เขาไปบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 900 เศษว่าพระองค์เองก็เสวยเนื้อสัตว์...
โอ!... บาปหนาเหลือเกิน...
คนในปัจจุบัน จึงบริโภคเนื้อสัตว์โดยไม่เกรงกลัวบาปกรรม เด็กที่เกิดมาใหม่ถูกปลูกฝังให้กินเนื้อสัตว์โดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดี พากันบริโภคอย่างคึกคะนอง เอาชีวิตสัตว์มาเป็นสินค้าซื้อขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ทำลายเมตตาจิตขาดสะบั้น แล้วชีวิตจะอยู่ สงบสุขได้อย่างไร...


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99-278883.html
---------- Forwarded message ----------
From: MaiY <maiysjc@gmail.com>
Date: 2011/5/8
Subject: {นานาสาระ ธรรมะสวัสดี: ฉบับที่ 8974} คำถาม ลังกาวตารสูตร
To: dhammasawasdee <DhammaSawasdee@googlegroups.com>
ลังกาวตารสูตรรู้ไว้ใช่ว่า  ลังกาวตารสูตร  เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอะไร
ผู้ได้คะแนน
1. คุณรักธรรม ส่ง 8 เวลา 20.26 เดิม 16 เพิ่ม 4 รวม 20 คะแนน
2. คุณแนน ส่ง 8 เวลา 21.15 เดิม 4 เพิ่ม 3+1 รวม 8 คะแนน
3. คุณนนทไชย ส่ง 8 เวลา 21.40 เดิม 29 เพิ่ม 2+1 รวม 32 คะแนน
4. คุณเพ็ญเดือนเจ็ด ส่ง 9 เวลา 9.32 เดิม 2 เพิ่ม 1 รวม 3 คะแนน

คำถามนี้คงถูกใจคนกินผักหลายคน คุณนนท์ก็หาข้อมูลเก่งจริงๆ เลย หนังสือแจกฟรีน่ะเนี่ย ที่เคยมีคนบอกบุญในการพิมพ์แจก ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดทำบุญไปบ้างหรือเปล่า  มาวันนี้เป็นไฟล์ให้อ่านได้เลย ตัวหนังสือก็สวยอ่านง่าย  อ่านแล้วคร่าวๆ มีคำถามทิ้งไว้ว่าถ้าใครอ่าน 10 รอบแล้วไม่สลดนี่ แปลกๆ  สำหรับเราไม่แปลกแฮะ อ่านรอบแรกก็สลดแล้วล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น