วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

1. หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล **(พระครูวิเวกพุทธกิจ)


1. หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล **(พระครูวิเวกพุทธกิจ) - วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล
 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล*
 [image: http://www.bloggang.com/data/k/katkine/picture/1314875733.jpg]
 พระปรมาจารย์กรรมฐาน
 - มีความเพียรเป็นเลิศ, มีความสงบเสงี่ยม, อ่อนน้อม,สุขุม, พูดน้อย
 และพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นทางนั้นด้วย, เป็นผู้ใฝ่ใจในธุดงควัตร,
 หนักแน่นในพระธรรมวินัย, ชอบวิเวก, ไม่ติดถิ่นที่อยู่,
 ต้องเดินธุดงค์ไปหาวิเวกเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขาในไทยและลาว

 - ปี 2434-2436 หลวงปู่เสาร์ได้ธุดงค์ผ่านหมู่บ้านคำบง อ.ศรีเชียงใหม่ อุบล -
 ได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอ.มั่น
 สมัยยังเป็นฆราวาสจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวช -
 จุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงศ์กรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบัน

 - ท่านพูดน้อย, ประพฤติองค์เป็นแบบอย่างแก่สานุศิษย์มากกว่ากล่าวอบรมสั่งสอน,
 อุปนิสัยโน้มน้าวไปทางพระปัจเจกเจ้า, ไม่มีนิสัยเทศนาธรรมสั่งสอนทั่วไป
 - ปี2480 เจ้าจอมมารดาทับทิมนำผ้าป่าทอดถวายและนิมนต์ท่านขึ้นแสดงธรรม -
 ท่านขึ้นธรรมาสน์ตั้งนโม 3 จบ กล่าวเทศนาสั้นๆว่า "ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
 มรรค" จบด้วย
 "เอวังฯ" - แล้วก้าวลงธรรมาสน์

 - เกิดวันจันทร์ 2 พย.2404 - แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา - อุบล

 - วันหนึ่ง หลวงปู่เสาร์นั่งพิจารณาอริยสัจ ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้น
 - ท่านได้ตัดเสียซึ่งความสงสัยเด็ดขาด - จวนจะถึงกาลออกพรรษา
 ท่านได้บอกกับพระอ.มั่นว่า
 "เราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว
 และเราก็ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว!"
 - ท่านพระอ.มั่นได้ยิน ก็กิดปีติอย่างมาก และได้ทราบทางวาระจิตว่า
 "หลวงปู่เสาร์พบวิมุตติธรรมแน่นแล้วในอัตภาพนี้"

 - อนุปาทิเสสนิพพาน ด้วยอิริยาบถก้มกราบพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาอำมาตยาราม
 นครจำปาศักดิ์ ลาว เมื่ออังคาร 3 กพ.2484 - 82 ปี 62 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น